Övrigt

Övrig allmän information för dig som är boende i samfälligheten.

Parkering

Inom området har vi problem med att bilar parkeras där det inte är tillåtet att parkera. Både fastighetsägare och gäster gör sig skyldiga till felparkeringar.
På årsmötet 2015 framfördes ett önskemål om det borde finnas en “parkeringslapp” som man kan skriva ut och fästa på det felaktigt parkerade fordonet.
Nedan finns en “parkeringslapp” som du kan använda om någon parkerar där det inte är tillåtet.

Parkeringsförbud, A4
Parkeringsförbud x2, Dubbel A5

Matargatan

Under 2016 har styrelsen ställt en fråga till Tekniska kontoret om en översyn av matargatan samt om det finns möjlighet att sätta upp farthinder. I september 2016 fick vi svaret:

Vi på tekniska kontoret har tagit till oss er synpunkt och skrivelse.
När vi bedömer möjligheten att tillgodose önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder så utgår vi ifrån tillgänglig olycksstatistik, nuvarande hastighet, hur gaturummet är utformat men också andra faktorer såsom exempelvis inkomna synpunkter.
Vi på kommunen har beslutat att sänka hastigheten på den del som i gemene man kallas för matargata till 30km/tim.
När det gäller hastighetsöverträdelser så är det i första hand en polisiär fråga och därför hänvisar jag er till polismyndigheten.
 

Närområdet

Norrköpings kommun informerade styrelsen 2017-06-19 om en planerad breddning av Ljurabäcken med byggstart under hösten 2018: Info om Ljurabäcken