Samfälligheten

Kvarnbergets samfällighetsförening

När Kvarnberget byggdes beslutade kommunen att området skulle bilda en samfällighetsförening. Samfälligheten finns registrerad hos Lantmäteriet. Hos Lantmäteriet kan du också läsa mer om vad en samfällighet innebär, länk: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/om-samfallighetsforeningar/.

Fastighetsägare inom Kvarnberget är obligatoriskt medlem i samfällighetsföreningen. Föreningen med 122 fastigheter ansvarar för skötsel och underhåll av 5 olika gemensamhetsanläggningar (GA) inom området. 

Områdets gemensamma kostnader finansieras av utdebiteringar som sker 4 gånger per år i mars, juni, september och december. Nivån på utdebiteringen beslutas av årsmötet. Största posterna i budgeten är utvändig skötsel, snöröjning och el (gäller GA II-IV).

Nyttig information till nyinflyttade och övriga boende i området

Styrelsen har i några rubriker sammanfattat det som är bra att känna till om Kvarnberget: Information till nyinflyttade.

Gemensamhetsanläggninga (GA)

Till GA I är samtliga fastigheter knutna.
Och följande gatunummer endast knutna till detta GA I samt till GA V: 10-82, 118-192 och 242-254. Totalt 81 st (Friliggande hus utmed stickgator med carport)

Till GA II är följande gatunummer knutna 84-98. Totalt 8 st (Radhus utmed förbindelseled)

Till GA III är följande gatunummer knutna 100-116. Totalt 9 st (Radhus utmed förbindelseled)

Till GA IV är följande gatunummer knutna 194-240. Totalt 24 st (Friliggande hus utmed förbindelseled)

Till GA V är samtliga fastigheter knutna. Syftet med GA V är att att kanalisera TV, data och telefoni via bredband till alla fastigheter i samfälligheten.